Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “BlokBusters!”

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor BlokBusters! (hierna ‘Algemene Voorwaarden’), de met behulp van Minecraft gebouwde en via een PC-/Mac-account van Minecraft toegankelijke educatieve Minecraft-server, (hierna ‘BlokBusters!’).  BlokBusters! is ontwikkeld door en eigendom van Zwijsen. De Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos door Zwijsen toegezonden en zijn tevens te raadplegen (en te printen) via internet op de website blokbusters.zwijsen.nl, (hierna ‘de Website’).

Klantenservice Zwijsen

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of als je andere informatie wilt opvragen dan kun je contact opnemen met de Klantenservice van Zwijsen. De Klantenservice is bereikbaar via het contactformulier en via telefoonnummer 013-5838888.

Artikel 1  Definities

Account:    het Minecraft-account waarmee, na het invoeren van de inloggegevens, toegang tot BlokBusters! wordt verkregen;

Accountgegevens:    de nickname en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn/haar Account, zoals nader omschreven in artikel 3;

Algemene Voorwaarden:    deze Algemene voorwaarden BlokBusters!;

Content:    alle door Zwijsen op de Website en in BlokBusters! geplaatste inhoud en informatie, inclusief de vormgeving en look & feel van de Website;

Gebruiker:    degene die gebruik maakt van BlokBusters!;

Overeenkomst:    de overeenkomst die een Gebruiker met Zwijsen heeft gesloten voor het gebruik van BlokBusters!;

Website:    de website blokbusters.zwijsen.nl;

Zwijsen:    de besloten vennootschap Uitgeverij Zwijsen B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Hart van Brabantlaan 18, 5038 JL  Tilburg; postadres Postbus 805, 5000 AV  Tilburg; KvK nummer 18030400.

Artikel 2  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met Zwijsen met betrekking tot het gebruik van BlokBusters!, op het gebruik van BlokBusters! en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen of rechtsverhoudingen.

2.2         Door gebruik te maken van BlokBusters! gaat de Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.3         Zwijsen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website en/of worden via een e-mailbericht gecommuniceerd aan de Gebruikers.

Bij doorlopend gebruik van BlokBusters! na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3  Deelname en toegang BlokBusters!

3.1         Iedereen die 18 jaar of ouder is kan toegang tot BlokBusters! aanschaffen. Minderjarigen kunnen gebruik maken van de toegang tot BlokBusters! met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Deze laatsten staan er voor in dat de minderjarige zich te allen tijde houdt aan de Algemene Voorwaarden.

3.2         Om gebruik te kunnen maken van BlokBusters! dient een Overeenkomst te worden gesloten met Zwijsen conform de instructies  op de Website.

3.3         De Gebruiker moet om toegang te krijgen tot BlokBusters! gebruik te maken van het Account van de Gebruiker.

3.4         De Gebruiker staat er jegens Zwijsen voor in dat de informatie die bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt wordt compleet en correct is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

3.5         Gebruiker dient de Accountgegevens geheim te houden. Zodra Gebruiker weet of vermoedt dat de Accountgegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, stelt Gebruiker Zwijsen daarvan op de hoogte.

3.6         Het is niet toegestaan om:
a.  anderen om hun Accountgegevens te vragen of aan te melden via andermans Account;
b.  toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot BlokBusters! op andere wijze dan door het gebruik van de eigen Accountgegevens;
c.  iemand anders toegang te verschaffen tot je Account.

3.7         Zwijsen is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker BlokBusters! (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik of de aangeboden functionaliteit ervan te beperken of te wijzigen indien dit in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het onderhoud van BlokBusters! en/of de Website.

Artikel 4  Gebruiksrecht BlokBusters!

4.1         Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Zwijsen aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en persoonlijk, niet commercieel gebruik van BlokBusters! en de Website.

4.2         Het gebruik van BlokBusters! en de Website is voor eigen rekening en risico. De Gebruiker, indien jonger dan 18 jaar zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger, staat ervoor in dat hij handelt in overeenstemming met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden.  Het is Gebruiker niet toegestaan om BlokBusters! en de Website te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor Zwijsen en/of voor andere producten of diensten van Zwijsen.

4.3         Gebruiker zal geen rechten van Zwijsen en/of van derden schenden en geen schade aan Zwijsen en/of derden toebrengen, door bijvoorbeeld schending van intellectuele eigendomsrechten, ongeautoriseerde toegang (trachten te) verschaffen, opzettelijk virussen of andere programma’s te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur, content of anders of deze onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken of om de technische beschermingsmaatregelen van BlokBusters! en/of de Website te omzeilen.

4.4         Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gebruik van BlokBusters!. Gebruiker vrijwaart Zwijsen voor alle aanspraken van Zwijsen en/of derden ten aanzien van enig onrechtmatig handelen bij het gebruik van BlokBusters!.

4.5         In BlokBusters! bestaat, net als in Minecraft, de mogelijkheid om te communiceren via de chatfunctie als onderdeel van de gameplay.
De in de chatfunctie door Gebruiker geuite beweringen, meningen en/of vertoningen worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico geplaatst.

4.6         Het is niet toegestaan op BlokBusters! een bijdrage te plaatsen:

  • met discriminerende, racistische, seksistische en/of pornografische inhoud of om kwetsende, beledigende en/of lasterlijke uitlatingen te doen;
  • met een commercieel karakter zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zwijsen;
  • die de belangen en de goede naam van Zwijsen en BlokBusters! kan schaden.

4.7         Zwijsen behoudt zich het recht voor inhoud die wordt gedeeld in BlokBusters! te publiceren, wijzigen, weigeren of te verwijderen. Zwijsen heeft tevens te allen tijde het recht om ontoelaatbare bijdragen direct en zonder voorafgaande toelichting te verwijderen en/of toegang tot een Account te blokkeren, te beperken of op te schorten.  Zwijsen zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 5  Betaling

5.1         Om gebruik te kunnen maken van BlokBusters!, is Gebruiker een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Betreffende vergoeding staat vermeld op BlokBusters!.

5.2         Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.

5.3         Zwijsen behoudt zich het recht voor om betalingen via bankrekening of creditkaart te verifiëren.

5.4         In geval van niet-geldige betaling is Zwijsen (onverminderd haar overig toekomende rechten) gerechtigd  om de toegang tot BlokBusters! op te schorten of te beperken tot het moment dat Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van eventuele buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente.

5.5         Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur, van verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) en van het Account nodig voor het gebruik van BlokBusters!.

Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten

6.1         De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten, merk- en modelrechten, domeinnaamrecht en octrooien) met betrekking tot de inhoud en vormgeving en look & feel van BlokBusters! en de Website met inbegrip van alle in BlokBusters! en/of de Website opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur berusten uitsluitend bij Zwijsen en/of haar licentiegevers.

6.2         De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Zwijsen, zoals het kopiëren, downloaden, verder verspreiden, openbaar maken en/of verveelvoudigen van substantiële delen van BlokBusters! en/of van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen.

6.3         Op de Website staat een copyright notice alsmede een bronvermelding met betrekking tot BlokBusters! onder het kopje ‘Over BlokBusters!’ op de Website.

6.4         Wanneer de Gebruiker op de Website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept) dan garandeert hij dat hij over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaart hij Zwijsen voor alle aanspraken van derden. Gebruiker behoudt alle eigendomsrechten op de door hem geplaatste bijdrage, maar stemt ermee in dat Zwijsen zijn bijdrage onbeperkt mag gebruiken, openbaar maken en verveelvoudigen.

Artikel 7    Privacy en cookies

7.1         Zwijsen vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Zwijsen is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om die reden bewerkt en verwerkt Zwijsen persoonsgegevens bij gebruik van BlokBusters!, de Website en haar diensten.

7.2         Door het gebruik van BlokBusters! verschaft de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens, die worden verwerkt door Zwijsen. Bij het verwerken van deze persoonsgegevens houdt Zwijsen zich aan de geldende (privacy)regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop Zwijsen omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Privacy-en-cookiestatement.

7.3         Zwijsen gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden:

a) om BlokBusters! te laten functioneren;

b) om BlokBusters! af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen;

c) om, indien Gebruiker daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd, de Gebruiker via e-mail op de hoogte te stellen van interessante informatie en aanbiedingen aangaande BlokBusters!;

d) om BlokBusters! verder te ontwikkelen en te verbeteren;

e) voor statistische doeleinden.

De persoonsgegevens van Gebruiker worden niet aan derden verstrekt.

7.4        Zwijsen maakt gebruik van cookies. Meer informatie daarover is te vinden in http://www.zwijsen.nl/Cookies.

7.5        Afmelden cookies

Hieronder kan Gebruiker per browser vinden hoe cookies uitgezet kunnen worden.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari.

Artikel 8      Apparatuur en verbindingen

8.1         BlokBusters! en de Website functioneren alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbindingen en Account. Om gebruik te kunnen maken van BlokBusters! en de Website dient de Gebruiker er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij over de benodigde apparatuur, verbindingen en Account beschikt.

8.2         Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

8.3         Gebruiker staat er jegens Zwijsen voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Zwijsen en/of derden c.q. dat daarmee geen rechten van Zwijsen en/of derden worden geschaad.

Artikel 9  Aansprakelijkheid

9.1         Zwijsen geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van BlokBusters! en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van BlokBusters! en/of de Website.

9.2         Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van BlokBusters! en de Website kan Zwijsen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of voortdurende actualiteit van de informatie in BlokBusters! en op de Website. Zwijsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van BlokBusters! en/of de Website, (on)bereikbaarheid van of fouten in Blokbusters! en/of de Website of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden.

9.3         Zwijsen garandeert niet dat BlokBusters! en/of de Website altijd zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding, door virussen of fouten/gebreken. Zwijsen is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van BlokBusters! en/of de Website. Zwijsen behoudt zich het recht voor om BlokBusters! en/of de Website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

9.4         Zwijsen is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte apparatuur door de Gebruiker.

9.5         BlokBusters! is een educatieve Minecraft server die door Zwijsen is gebouwd met behulp van Minecraft en alleen toegankelijk is via een PC-/Mac-account van Minecraft. Zwijsen heeft geen enkele zeggenschap over Minecraft. Zwijsen draagt dan ook geen enkele verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van Minecraft en sluit eventuele aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk uit.

9.6         Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid van Zwijsen gelden eveneens voor alle door Zwijsen ingeschakelde hulppersonen en derden.

9.7         De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zwijsen.

9.8         BlokBusters! bevat koppelingen of hyperlinks naar websites van derden. Zwijsen heeft geen zeggenschap over die sites. Zwijsen is dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatig.

Artikel 10  Duur en beëindiging

10.1       De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de mogelijkheid wordt verleend om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot BlokBusters!.

10.2       De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is, zoals aangegeven op de Website, 1 jaar vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.

10.3       Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om gebruik te maken van BlokBusters! en wordt de toegang tot BlokBusters! direct ontzegd. Zwijsen verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het BlokBuster!-account. Zwijsen is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst nog enige informatie over BlokBusters! te verstrekken aan Gebruiker.

Artikel 11  Herroeping en klachten

11.1       Zwijsen stuurt Gebruiker een ontvangstbevestiging van bestelling en betaling.

11.2       Na het sluiten van de Overeenkomst kan de Gebruiker binnen 14 dagen zonder opgave van redenen  ontbinden door een e-mail te sturen via het contactformulier. Zwijsen zal de herroeping bevestigen. Zwijsen zal de door de Gebruiker betaalde vergoeding binnen één maand na ontvangst van de herroeping terugstorten op het door Gebruiker opgegeven rekeningnummer.

11.3       Gebruiker kan klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst indienen via blokbusters.zwijsen.nl. Zwijsen zal binnen 14 dagen een eerste reactie aan Gebruiker geven. Gebruiker dient Zwijsen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12  Overig

12.1       Zwijsen mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden. Zij zal de Gebruikers van BlokBusters! hierover informeren.

12.2       Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

12.3       Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Laatst gewijzigd: 4 mei 2017